VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten > Promotiefolders Latijn en Grieks >

 

 

 

Algemene factuurvoorwaarden

 

 

 

 

Toepasselijke voorwaarden

 

Op iedere inschrijving voor een activiteit of bestelling van goederen zijn uitsluitend de algemene factuurvoorwaarden van de VLOT van toepassing.

 

Naast deze algemene factuurvoorwaarden zijn ook de bijzondere inschrijvings- of bestellingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Die worden bij iedere inschrijving of bestelling op de website van de VLOT vermeld.

 

 

Betalingstermijnen

 

Tenzij anders aangegeven moeten facturen betaald worden binnen de 14 dagen na de factuurdatum.


De vervaldatum van de factuur is de uiterste datum waarop de betaling op de rekening van de VLOT geregistreerd moet zijn.


Deelname aan een georganiseerde activiteit of ontvangst van bestelde goederen is hoe dan ook slechts mogelijk nadat de VLOT de betaling van de factuur heeft ontvangen.

 

 

Achterstallige betalingen

 

Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt er een herinnering gestuurd naar het e-mailadres dat bij de VLOT gekend is.


Indien de openstaande factuur binnen de 7 dagen na de vervaldatum nog niet betaald is, behoudt de VLOT zich het recht voor om de inschrijving of de bestelling te annuleren. Een melding van de annulering wordt gestuurd naar het e-mailadres dat bij de VLOT gekend is.

 

 

Herroepingsrecht

 

De inschrijving voor een activiteit of de bestelling van goederen kan herroepen worden op het e-mailadres info@vlot-vzw.be binnen de 14 dagen na de datum van de inschrijving voor de activiteit of de levering van de goederen. Een bevestiging van de herroeping wordt gestuurd naar het e-mailadres dat bij de VLOT gekend is.


De kosten voor de terugzending van reeds ontvangen goederen zijn ten laste van de klant.


Indien de bestelde goederen nog niet verzonden werden, worden reeds betaalde bedragen teruggestort binnen de 14 dagen na de datum van de herroeping.


Indien de bestelde goederen reeds geleverd werden, worden reeds betaalde bedragen teruggestort binnen de 14 dagen na de datum van de ontvangst van de goederen door de VLOT en op voorwaarde dat de goederen nog in goede staat zijn.

 

 

Klachten

 

Klachten over facturen moeten ingediend worden op het e-mailadres boekhouding@vlot-vzw.be binnen de 7 dagen na de factuurdatum.


Klachten over geleverde goederen moeten ingediend worden op het e-mailadres info@vlot-vzw.be binnen de 7 dagen na de datum waarop de goederen ontvangen werden.

 

 

Toepasselijk recht

 

Deze factuur is onderworpen aan het Belgisch recht.


Alle geschillen tussen de partijen in verband met deze factuur zullen beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.