VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Vereniging >

 

 

 

Juridische informatie

 

 

 

 

Gegevens van de vereniging

 

Naam en rechtsvorm

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

Ondernemingsnummer

 

0457.137.838

 

Rechtspersonenregister

 

Gent afdeling Dendermonde

 

Statuten

 

De originele statuten van de VLOT dateren van 10 oktober 1995 en werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 februari 1996.

 

De huidige statuten van de VLOT werden goedgekeurd door de algemene vergadering op 15 februari 2020 en werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 maart 2020.

 

Contactgegevens

 

VLOT vzw

Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren

tel. 09 279 24 36

info@vlot-vzw.be

 

 

Bankgegevens

 

Rekeningnummer (IBAN)

 

BE29 0689 0464 5164

 

Financiële instelling (BIC)

 

Belfius Bank (GKCCBEBB)

 

 

Factuurvoorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na de opmaak- en verzenddatum (behalve indien anders aangegeven). De vervaldatum is de uiterste datum waarop de betaling op de rekening van de VLOT geregistreerd moet zijn. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt er een herinnering gestuurd naar het e-mailadres dat bij de inschrijving/bestelling werd opgegeven. Indien de openstaande factuur binnen de 7 dagen na de verzending van de herinnering nog niet is betaald, behoudt de VLOT zich het recht voor om de inschrijving/bestelling te annuleren. Een melding van de annulering wordt gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

Alle facturen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de partijen in verband met facturen zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

 

 

Website

 

Copyright

 

Deze website van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw is wettelijk beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de wetten van 10 en 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

De domeinnaam www.vlot-vzw.be, alle teksten, afbeeldingen, logo's en andere items, alsook het concept, de structuur en de lay-out van deze website zijn het juridische en intellectuele eigendom van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw.

 

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie – geheel of gedeeltelijk en met welk middel, in welke vorm of op welke wijze dan ook – is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de oorspronkelijke gegevens op geen enkele manier worden gewijzigd. Publicatie van deze informatie op het internet is echter niet toegestaan. Neem bij twijfel contact op met de webmaster.

 

Op een andere website een hyperlink leggen naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat door het aanklikken van die hyperlink deze website in een nieuw venster wordt geopend en het internetadres van deze website duidelijk zichtbaar is.

 

Disclaimer

 

Hoewel aan de samenstelling van deze website de grootste zorg wordt besteed, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Hoe dan ook kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. In geen enkel geval kan de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden op deze website.

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw stelt bovendien alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en/of de correcte werking van deze website en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van deze website.

 

Externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw, die in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de werking, de vorm, de inhoud en/of de kwaliteit van die externe websites.