VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Vereniging >

 

 

 

Statuten

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Vereniging

 

Artikel 1. Naam


De naam van de vereniging is Vereniging van Leerkrachten Oude Talen.


De afgekorte naam van de vereniging is VLOT.

 

Artikel 2. Rechtsvorm


De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), die een belangeloos doel nastreeft in het kader van haar activiteiten en waarvan de leden in die hoedanigheid niet aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

 

Artikel 3. Zetel


De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

 

Artikel 4. Doel


De doelstellingen van de vereniging zijn:

 

1 de belangstelling voor de klassieke talen en cultuur bevorderen;

2 de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen verbeteren;

3 de leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning bieden;

4 de belangen van de leerkrachten klassieke talen behartigen;

5 een forum creëren voor leerkrachten klassieke talen en sympathisanten.

 

Artikel 5. Activiteiten


De activiteiten van de vereniging bestaan uit de uitgave van een ledenblad, de organisatie van activiteiten voor leerkrachten klassieke talen, verspreiding van informatie over de klassieke talen en cultuur, promotie van de klassieke talen en cultuur, werving van leerlingen voor het onderwijs in de klassieke talen, ondersteuning van activiteiten rond klassieke talen en cultuur, informatie-uitwisseling en samenwerking met soortgelijke verenigingen, en andere activiteiten die de doelstellingen van de vereniging kunnen realiseren.


Bij al haar activiteiten werkt de vereniging netoverschrijdend.

 

Artikel 6. Strekking


De vereniging is pluralistisch: ze heeft geen politieke, ideologische of levensbeschouwelijke strekking en neemt ook geen dergelijke standpunten in.

 

 

Hoofdstuk 2. Leden

 

Artikel 7. Toetreding


De vereniging groepeert in de eerste plaats leerkrachten klassieke talen in het secundair onderwijs van alle onderwijsnetten, maar ook andere belangstellenden kunnen lid worden indien zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.


De gezamenlijke voorwaarden tot toetreding van de leden zijn:

 

1 de aanvaarding van de statuten;

2 de schriftelijke aanmelding als lid;

3 de betaling van de jaarlijkse bijdrage;

4 de aanvaarding als lid door het bestuursorgaan.


Het lidmaatschap wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd indien het ten laatste op 31 december van het lopende jaar niet wordt opgezegd.

 

Artikel 8. Bijdrage


De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die maximaal 100 euro per jaar bedraagt.

 

Artikel 9. Register


Het bestuursorgaan houdt op de zetel van de vereniging een register van de leden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden. Het bestuursorgaan schrijft alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register in binnen acht dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.


De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dat register verstrekken die deze instanties nodig achten.

 

Artikel 10. Inzagerecht

 

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan, waarmee zij de datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Het register kan niet worden verplaatst.


Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, van het bestuursorgaan en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan, waarmee zij de datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. De documenten en stukken kunnen niet worden verplaatst. Kopieën voor derden worden ondertekend door minstens één bestuurder.

 

Artikel 11. Uittreding

 

Ieder lid van de vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij het bestuursorgaan ten laatste op 31 december van het lopende jaar. Het ontslag gaat in ten laatste op 1 januari van het volgende jaar.


Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt binnen de maand na een schriftelijke aanmaning door het bestuursorgaan, kan worden geacht ontslag te nemen als lid.

 

Artikel 12. Uitsluiting


De voorwaarden tot uitsluiting van een lid zijn, afzonderlijk of samen:

 

1 overtreding van de statuten;

2 een strafrechtelijke veroordeling;

3 het schaden van de belangen, werking of goede naam van de vereniging.


Het bestuursorgaan kan een lid voorlopig schorsen op grond van een aanwijzing dat aan een of meer van de genoemde voorwaarden is voldaan.


De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering. Het lid moet worden gehoord. De uitsluiting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging (zie artikel 21).

 

Artikel 13. Aanspraak


Een ontslagnemend of uitgesloten lid heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

Artikel 14. Toegetreden leden


Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van toegetreden leden (derden die een band hebben met de vereniging). Zij worden vrijgesteld van de betaling van de jaarlijkse bijdrage, maar hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

 

Artikel 15. Privacybeleid


De persoonlijke gegevens van leden en toegetreden leden zijn strikt vertrouwelijk. Ze worden uitsluitend gebruikt door het bestuursorgaan, de toegang ertoe wordt beperkt tot wat nodig is voor een goede werking van de vereniging en ze worden in geen geval aan derden overgedragen, behoudens wettelijke verplichtingen (zie artikel 9 en 10).

 

 

Hoofdstuk 3. Algemene vergadering

 

Artikel 16. Samenstelling


De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.


De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een schriftelijke volmacht. Ieder lid mag niet meer dan één volmacht bezitten.

 

Artikel 17. Bijeenroeping


Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de wet of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.


Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.


Alle leden worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.


Aan de leden die erom verzoeken, wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

 

Artikel 18. Bevoegdheden


Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

 

1 de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

2 de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

3 de kwijting aan de bestuurders;

4 de uitsluiting van een lid;

5 de wijziging van de statuten;

6 de ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 19. Verloop


Het bestuursorgaan licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.


Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.


De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de leden, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Zij kunnen, in het belang van de vereniging, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vereniging schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vereniging aangegane vertrouwelijkheidsclausules. De bestuurders kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

 

Artikel 20. Besluitvorming


Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken.


Bijzondere meerderheden moeten in acht worden genomen in geval van:

 

1 de uitsluiting van een lid (zie artikel 12);

2 de afzetting van een bestuurder (zie artikel 35);

3 de wijziging van de statuten (zie artikel 21);

4 de ontbinding van de vereniging (zie artikel 37).

 

Artikel 21. Wijziging van de statuten


De algemene vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.


Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig. De nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.


Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

 

Artikel 22. Kennisgeving


De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de leden meegedeeld via het ledenblad.

 

 

Hoofdstuk 4. Bestuursorgaan

 

Artikel 23. Samenstelling


De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt.

 

Artikel 24. Benoeming


De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Op de eerste vergadering van het bestuursorgaan na de algemene vergadering stellen de bestuurders in hun midden een voorzitter aan.

 

Artikel 25. Mandaat


Het mandaat van bestuurder duurt drie jaar.


Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

 

Artikel 26. Coöptatie


Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.


De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

 

Artikel 27. Bijeenroeping


Voor een vergadering van het bestuursorgaan moeten alle bestuurders worden uitgenodigd. Het bestuursorgaan beslist geldig indien op de vergadering minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Bestuurders die afwezig zijn op een geldig bijeengeroepen vergadering worden geacht afstand te doen van hun beslissingsrecht over de punten waarover op die vergadering wordt beslist.

 

Artikel 28. Bevoegdheden


Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.


Het bestuursorgaan handelt in principe als college, maar kan zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan opdragen aan een of meer bestuurders.


Het bestuursorgaan:

 

1 waakt over het algemeen welzijn van de vereniging;

2 coördineert de activiteiten van de vereniging;

3 bepaalt de bijdrage van de leden;

4 roept de algemene vergadering bijeen;

5 maakt de boekhouding, de jaarrekening, de begroting en de inventaris op;

6 maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen op;

7 houdt het register en het archief van de vereniging bij;

8 zorgt voor de neerlegging van de jaarrekening, de begroting en de inventaris bij de bevoegde ondernemingsrechtbank;

9 zorgt voor de belastingaangifte;

10 zorgt voor de wettelijk verplichte publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


De vereniging is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen.

 

Artikel 29. Besluitvorming


De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen. Er wordt steeds gestreefd naar consensus. In uitzonderlijke gevallen wordt er gestemd. De aanwezige bestuurders beslissen bij meerderheid van stemmen.


Bij gebrek aan een speciale melding in de notulen van de bestuursvergadering wordt iedere bestuurder geacht akkoord te gaan met de door het bestuursorgaan geldig genomen beslissingen.


Een bestuurder mag niet deelnemen aan een bestuursvergadering op het moment dat een persoonlijk belang wordt behandeld.

 

Artikel 30. Financiën


Het bestuursorgaan maakt elk jaar een jaarrekening op.


De jaarrekening van de vereniging, alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, moeten binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.


Het bestuursorgaan maakt elk jaar een inventaris op.


Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Artikel 31. Notulen


De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door minstens één bestuurder.


De notulen van de bestuursvergaderingen worden aan alle bestuurders bezorgd.

 

Artikel 32. Vergoeding


De bestuurders worden niet bezoldigd.


Kosten die worden gemaakt voor rekening van de vereniging worden door de vereniging vergoed, indien de uitgaven vooraf werden goedgekeurd door het bestuursorgaan. Bewijsstukken van de gemaakte kosten moeten worden overhandigd aan het bestuursorgaan. Bij gebrek aan bewijsstukken wordt een verklaring op eer overhandigd.

 

Artikel 33. Inzet


Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

 

Artikel 34. Ambtsbeëindiging


Iedere bestuurder is vrij zijn mandaat te beëindigen door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij het bestuursorgaan.


Indien een bestuurder door zijn ontslag de goede werking van de vereniging in het gedrang brengt, wordt hij geacht zijn taken op een behoorlijke manier voort te zetten tot in zijn vervanging is voorzien of tot zijn taken aan een andere bestuurder worden overgedragen. De overblijvende bestuurders beslissen over de duur van de voortzetting van zijn taken, maar die kan niet langer zijn dan drie maanden, tenzij de ontslagnemende bestuurder akkoord gaat met een langere termijn.


Een ontslagnemende bestuurder moet alle documenten met betrekking tot de vereniging overhandigen aan het bestuursorgaan.

 

Artikel 35. Afzetting


De voorwaarden tot afzetting van een bestuurder zijn, afzonderlijk of samen:

 

1 overtreding van de statuten;

2 een strafrechtelijke veroordeling;

3 bevoegdheidsmisbruik;

4 administratieve en/of financiële fraude;

5 het schaden van de belangen, werking of goede naam van de vereniging.


Het bestuursorgaan kan een bestuurder voorlopig schorsen op grond van een aanwijzing dat aan een of meer van de genoemde voorwaarden is voldaan.


De afzetting van een bestuurder moet worden aangegeven in de oproeping voor de algemene vergadering. De bestuurder moet worden gehoord. De afzetting kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging (zie artikel 21).

 

Artikel 36. Geheimhoudingsplicht


De bestuurders hebben geheimhoudingsplicht tegenover derden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat voor de vereniging. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht ook na de beëindiging van het mandaat.

 

 

Hoofdstuk 5. Ontbinding

 

Artikel 37. Procedure


De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging (zie artikel 21).

 

Artikel 38. Bestemming van het vermogen


Het vermogen wordt bestemd voor het belangeloos doel dat de algemene vergadering aanwijst, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging (zie artikel 21). De bestemming van het vermogen komt zo veel mogelijk overeen met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

 

Artikel 39. Vereffening


De vereniging wordt vereffend door een of meer vereffenaars.


Behoudens in geval van gerechtelijke ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij meerderheid van stemmen.


Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, zijn de vereffenaars bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vereniging.


De vereffenaars vervullen hun opdracht hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering, hetzij krachtens een rechterlijke beslissing die door een lid, een belanghebbende derde of het openbaar ministerie kan worden gevorderd.


Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief.


Het vereffeningssaldo mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks worden uitgekeerd aan de leden of aan de bestuurders.


Bij gebrek aan een besluit van de algemene vergadering geven de vereffenaars aan het vereffeningssaldo een bestemming die zo veel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. De leden, de belanghebbende derden en het openbaar ministerie kunnen bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de vereffenaars.

 

Artikel 40. Ontbinding zonder vereffening


De vereniging kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden als voor de wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel van de vereniging (zie artikel 21) teneinde haar gehele vermogen in te brengen in een of meer andere vzw’s of in een of meer stichtingen, universiteiten of publiekrechtelijke rechtspersonen, die het belangeloos doel ervan, of een doel dat daar zo nauw mogelijk op aansluit, moeten nastreven.


Wanneer deze verrichting op wettige wijze uitwerking heeft:

 

1 gaat het gehele vermogen van de ontbonden rechtspersoon, zowel rechten als verplichtingen, over op de verkrijgende rechtspersoon of rechtspersonen, in voorkomend geval overeenkomstig de verdeling volgens een verrichtingsvoorstel;

2 houdt de ontbonden vereniging van rechtswege op te bestaan;

3 verliezen de leden van de ontbonden vereniging hun hoedanigheid, tenzij het verrichtingsvoorstel bepaalt dat zij van rechtswege lid worden van de verkrijgende vereniging.